เว็บสล็อตSurfing4Inclusion: การนำการท่องเว็บแบบดัดแปลงมาสู่โปรตุเกส

เว็บสล็อตSurfing4Inclusion: การนำการท่องเว็บแบบดัดแปลงมาสู่โปรตุเกส

Surfing4Inclusion เป็นโครงการกีฬาและนวัตกรรมเว็บสล็อตทางสังคมของโปรตุเกส พัฒนาโดย Ericeira Surf Club ตามรูปแบบการพัฒนาแบบองค์รวม โครงการนี้ตั้งอยู่บนหลักการของการเป็นพลเมืองแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวใจของกระบวนการนี้คือคนพิการ

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนโดยเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งรวมถึง Ericeira Surf Club, สหพันธ์ท่องโปรตุเกส, โรงเรียนสอนเล่นเซิร์ฟในท้องถิ่นภายในเขตเทศบาล Mafra, มหาวิทยาลัย Beira Interior และ

องค์กรเศรษฐกิจสังคมที่ทำงานเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ

โครงการ Surfing4Inclusion มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในการท่องเว็บแบบปรับตัว ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนการสร้างวิธีการและโปรแกรมการฝึกอบรมการท่องเว็บแบบปรับตัวที่แตกต่างกันซึ่งปรับให้เข้ากับการจำแนกประเภทความพิการ วิธีการเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านกีฬาและฝึกอบรมผู้ฝึกสอน ครู และเจ้าหน้าที่ของสโมสร โรงเรียน และสหพันธ์เราวางแผนที่จะดำเนินการนำร่องในพื้นที่ที่มีคนพิการ 14 คน อายุระหว่าง 18 ถึง 45 ปี (ผู้หญิง 25%) ซึ่งเป็นเวลา 24 เดือน จะใช้วิธีการและโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับการท่องในร่มและกลางแจ้งเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและการกีฬาใน ท่องดัดแปลง

การเล่นกระดานโต้คลื่นจึงกลายเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางสังคม ส่วนบุคคล และวิชาชีพ ที่ก่อให้เกิดความเป็นอิสระ ความเป็นอยู่ที่ดี และความสุขของคนพิการโครงการ Surfing4Inclusion เป็นแนวทางที่เป็นระบบซึ่งรวมการฝึกกีฬาเข้ากับการพัฒนาด้านจิตสังคมและการศึกษาเกี่ยวกับค่านิยมและสุขภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดที่เชื่อมโยงกับ (ก) การส่งเสริมพฤติกรรมและนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ (ข) อาหารและโภชนาการที่สมดุล (ค) การต่อสู้กับโรคอ้วน และ (ง) การพัฒนานวัตกรรมการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรมได้รับการปรับให้เข้ากับรูปแบบการเล่นกระดานโต้คลื่นต่างๆ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้พิการแต่ละคนและระดับของความทุพพลภาพ

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อท้าทายความเชื่อที่ว่าการเล่นกระดานโต้คลื่นเป็นกีฬาที่มีราคาแพงและเป็นกีฬาชั้นสูง ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากและไม่สามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป กีฬานี้ได้รับความนิยมอย่างมากบนชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกของโปรตุเกส ซึ่งเป็นผลมาจากภูมิศาสตร์ทางเศรษฐกิจของภูมิภาค อย่างไรก็ตาม เราตั้งใจที่จะให้การฝึกกีฬานี้เข้าสังคมภายในประเทศ และนำคนที่ไม่เคยเห็นออกทะเลออกมาเล่นกระดานโต้คลื่น

จากสมมติฐานนี้ Ericeira Surf Club ตั้งใจไว้ในปี 2564-2564

ผ่านการจัดตั้งชุดโปรโตคอลที่สร้างขึ้นโดยความร่วมมือกับสถาบันการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทศบาลต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการ 500 คนจากบริบทต่างๆ มีโอกาสประสบกับ กีฬาโต้คลื่นใน Ericeira World Surfing Reserve ในขณะเดียวกัน เราตั้งใจที่จะพัฒนากระบวนการสรรหาบุคลากรเพื่อสร้างกลุ่มนักกีฬาเซิร์ฟที่ปรับตัวในอนาคตจากสถานที่เหล่านี้ Ericeira Surf Clube ตั้งใจในปี 2564-22 ผ่านการจัดตั้งชุดโปรโตคอลกับสถาบันการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทศบาลต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการ 500 คนจากบริบทที่แตกต่างกันของความเสียเปรียบ โอกาสในการประสบกับการฝึกเล่นกระดานโต้คลื่นใน Ericeira World Surfing Reserve และในขณะเดียวกันก็เพื่อพัฒนากระบวนการสรรหาที่จะก่อให้เกิดกลุ่มนักกีฬาเซิร์ฟที่ดัดแปลงในอนาคต

การดำเนินการบางอย่างที่เราบรรลุผลสำเร็จและต้องการดำเนินการ ได้แก่:การพัฒนาโปรแกรมทางเทคนิคและวิธีการฝึกอบรมการท่อง ดัดแปลงด้วยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับให้เข้ากับความพิการที่แตกต่างกันการสร้างศูนย์เซิร์ฟที่ดัดแปลงภายใน Ericeira Surf Club รวมถึงโรงยิมและศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก Surf Federation, DGERT และ IPDJ

การพัฒนาโครงการนำร่องกับผู้ใช้ที่มีความทุพพลภาพจำนวน 14 คน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่ใช้ได้ผลในโปรแกรมการท่องเว็บแบบดัดแปลง โปรแกรมประกอบด้วยการฝึกซ้อมเป็นประจำทั้งในร่มและกลางแจ้ง และการศึกษาจะวิจัยความสามารถทางกายภาพและการกีฬาตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและความเป็นกันเอง

การส่งเสริมการรวมตัวทางสังคมของคนพิการด้วยการเล่นกระดานโต้คลื่น โดยให้คนพิการ 500 คนได้ลองเล่นกระดานโต้คลื่นแบบใดแบบหนึ่งจากทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่ เซิร์ฟ บอดี้บอร์ด และ SUP ซึ่งจะทำให้เราสามารถระบุพรสวรรค์ มีความเป็นไปได้ในการฝึกอบรมพวกเขาให้เล่นกระดานโต้คลื่นเพื่อแข่งขันการส่งเสริมการจ้างงานโดยการสร้างงาน 10 ตำแหน่งสำหรับคนพิการในระบบเศรษฐกิจการเล่นกระดานโต้คลื่นในท้องถิ่น ได้แก่ ในระบบนิเวศของ Ericeira World Surf Reserveการฝึกอบรมด้านเทคนิคของตัวแทนกีฬาในการปรับตัวกระดานโต้คลื่น ได้แก่ ไม้กระดานโต้คลื่น โรงเรียน โค้ช นักกีฬา ผู้พิพากษา ครูและนักฟื้นฟู และการฝึกอบรมผู้ประกอบการทัวร์ให้รู้จักการต้อนรับและสร้างสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมีส่วนร่วมในการเล่นกระดานโต้คลื่นการสร้างทุนอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนโรงเรียนสอนโต้คลื่นในพื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการรับผิดชอบต่อสังคมการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านี้ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติผ่านกิจกรรมและเครือข่ายสังคมการเปลี่ยนแปลงของ Ericeira World Surfing Reserve ให้เป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้และเป็นมิตรกับผู้ทุพพลภาพการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการท่องเว็บของยุโรปและโลกเพื่อการโต้คลื่นแบบดัดแปลง โดยเน้นที่กีฬา การศึกษา เว็บสล็อต