เว็บสล็อตโปรแกรมกีฬาพาราแห่งชาติ: PROBRASIL

เว็บสล็อตโปรแกรมกีฬาพาราแห่งชาติ: PROBRASIL

โปรแกรมกีฬาพาราแห่งชาติในบราซิล – PROBRASIL – เว็บสล็อตส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมยามว่างสำหรับคนพิการในบราซิล นี่คือเครือข่ายความร่วมมือที่มุ่งสร้างวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นสำหรับคนพิการ

ความพิการเป็นหัวข้อที่ยากต่อการเลี้ยงดูในสังคมมาโดยตลอด

การยอมรับความแตกต่างและการทำงานกับความหลากหลายนั้นเป็นประเด็นที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น – ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความทุพพลภาพบางประเภท (ทางประสาทสัมผัส การรับรู้ ทางกายภาพ การทำงาน และกลุ่มอาการต่างๆ) แต่ในทางที่ก่อให้เกิดความปกติขึ้น โดยอิงจากมาตรฐานด้านสุนทรียภาพและประสิทธิผล .จึงต้องขอย้ำว่าไม่มีผู้พิการ มีแต่ผู้มีลักษณะเฉพาะ เราจำเป็นต้องปลูกฝังสังคมที่มีมนุษยธรรมมากขึ้นโดยอาศัยการต้อนรับและเคารพความแตกต่างและความแตกต่างซึ่งยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ประมาณว่า 7% ของประชากรบราซิลมีความพิการบางอย่าง (15 ล้านคน) การพัฒนานโยบายสาธารณะที่ส่งเสริมการพัฒนาของคนพิการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบูรณาการของประชากรส่วนนี้ในสังคมกระแสหลักแยกจากกัน ทั้งรัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมบราซิลได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจินตนาการถึงชุดของการเตรียมการทางสถาบันที่รวมศักยภาพและความพยายามของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน

สำนักเลขาธิการแห่งชาติสำหรับกีฬาพาราสปอร์ต (NSP) มีภารกิจในการจัดทำข้อเสนอเพื่อจัดทำแผนกีฬาแห่งชาติร่วมกับสำนักเลขาธิการกีฬาพิเศษตลอดจนเสนอเครื่องมือในการดำเนินนโยบาย โปรแกรม และโครงการพาราสปอร์ตด้วยการศึกษา การพักผ่อน สังคม การรวมและนโยบายและโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลจำเป็นต้องให้โอกาสแก่คนพิการมากขึ้นในการดำรงตำแหน่งแทนและสามารถมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  NSP ตั้งเป้าที่จะเพิ่มการเข้าถึงของคนพิการในการเล่นกีฬาในทุกรูปแบบ: ตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงประสิทธิภาพสูง ในทุกกลุ่มอายุและสำหรับผู้ทุพพลภาพต่าง ๆ ที่

ยังไม่รวมอยู่ในโครงการของรัฐบาลกลางใด ๆ

ดังนั้น การสร้างคุณค่าสาธารณะจึงมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลกระทบต่อสังคม ซึ่งโครงการและโครงการต่างๆ ส่งเสริมการฝึกกีฬาสำหรับคนพิการด้วยการส่งเสริมการรวมตัว การศึกษา และการขัดเกลาทางสังคมด้วย  บุคคลที่มีความทุพพลภาพมักจะอยู่แต่กับที่ตลอดชีวิต และจบลงด้วยการเจ็บป่วย เช่น เบาหวาน โรคอ้วน และความดันโลหิตสูงในแง่นี้ การส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับประชากรกลุ่มนี้ไม่เพียงแต่ทำให้พลเมืองมีส่วนร่วมมากขึ้นในสังคม แต่ยังช่วยให้มีความผาสุกทางร่างกาย จิตใจ และสังคมในขณะเดียวกันก็ช่วยให้สามารถฟื้นฟูและรวมบุคคลเหล่านี้ในสังคมได้ 

โปรแกรมกีฬาพาราแห่งชาติ – PROBRASIL – ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมยามว่างสำหรับคนพิการในบราซิล นี่คือเครือข่ายความร่วมมือที่มุ่งสร้างวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นสำหรับคนพิการ โครงการนำเสนอรูปแบบการพัฒนาพาราสปอร์ตที่กระจายอยู่ทั่วห้าภูมิภาคของบราซิลPROBRASIL นำเสนอรูปแบบที่รวมเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างกะโรงเรียน (เช่น ถ้านักเรียนเรียนตอนเช้า พวกเขาจะเข้าร่วมกิจกรรมในตอนบ่าย ถ้านักเรียนเรียนในตอนบ่ายก็จะเข้าร่วมกิจกรรมใน เช้า).

กิจกรรมเกิดขึ้นสองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์ แกนโครงสร้างของโครงการมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติของทรัพยากรมนุษย์ในกีฬาและกิจกรรมการสอน โดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ และประเภทของความทุพพลภาพ การฝึกฝนกีฬาและกิจกรรมยามว่างด้วยทักษะส่วนบุคคล กลุ่ม และการเคลื่อนไหวช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นของนักเรียน  การสร้างเครือข่ายคำแนะนำการทำงานร่วมกันนี้จะทำให้สามารถทำแผนที่ผู้ทุพพลภาพ รู้ความจริงในพื้นที่รอบข้าง มีคุณสมบัติด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับการดูแล สร้างความร่วมมือกับสถาบันมหาวิทยาลัย (UI) และดำเนินการ ตรวจสอบ และปรับปรุงการพัฒนานักศึกษาและครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม เราชี้ให้เห็นถึงความร่วมมือกับ UI ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมการวิจัยเป็นหลัก เพื่อเป็นแนวทางในการจัดโครงสร้างข้อมูลที่สามารถรวบรวมสำหรับการผลิตคู่มือแนะนำและเอกสารสำหรับการดำเนินการตามนโยบายสาธารณะที่แน่วแน่มากขึ้น  ตามลำดับความสำคัญของการดำเนินการ PROBRASIL มีสามเสาหลัก:เว็บสล็อต